Organum-seura ry:n säännöt

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 28.3.2021

1 §

Yhdistyksen nimi on Organum-seura ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ja kehittää urkutaidetta Suomessa sekä lisätä urkutaiteen harrastusta ja sen ymmärtämistä itsenäisenä taidemuotona;
 • edistää korkeatasoista urkujenrakennustaidetta;
 • toimia historiallisesti arvokkaiden urkujen säilymisen puolesta;
 • järjestää urkukonsertteja;
 • tukea urkuja ja urkutaidetta koskevaa tieteellistä tutkimustyötä;
 • edistää kotimaista urkusävellystoimintaa;
 • tarjota jäsenilleen paikka urkutaidetta koskevaan keskusteluun sekä harjoittaa yhteistoimintaa koti- ja ulkomaisten urkutaiteen yhdistysten ja tahojen kanssa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää urkukonsertteja, esitelmätilaisuuksia, kursseja, urku- ja sävellyskilpailuja, näyttelyitä sekä antaa asiantuntija-apua urkuja koskevissa kysymyksissä. Yhdistys voi myös jakaa apurahoja.

4 §

Yhdistys on sekä poliittisesti että uskontokuntiin nähden riippumaton.


Yhdistyksen jäsenet

5 §

Yhdistyksen varsinainen jäsen on jokainen luonnollinen ja juridinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka on maksanut jäsenmaksunsa.

Yhdistys voi nimittää kunniajäseniä. Päätöksen kunniajäseneksi nimittämisestä tekee yhdistyksen hallitus.

6 §

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous. Samassa yhteydessä päätetään myös jäsenmaksun alentamisesta opiskelun, työttömyyden, sairauden tms. seikan perusteella.

Ainaisjäsenmaksun suuruus on kymmenen kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruus. Ainaisjäsenmaksun suorituksen jälkeen ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

7 §

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Varsinaisella jäsenellä, joka ei vuosikokoukseen mennessä ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan tai joka yhdistyksen muun kokouksen kyseessä ollessa ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan, ei ole kokouksessa äänioikeutta.

Jäsenyys lakkaa 1) henkilöjäsenen kuollessa, 2) yhteisön tai säätiön purkautuessa, 3) eroamisen johdosta ja 4) erottamisen kautta.

8 §

Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsen, joka tahallaan vahingoittaa yhdistystä tai toimii sen tarkoituksen vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottaminen tapahtuu tällöin hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään 3/4 läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Erotettavaksi ehdotetulla on oikeus tulla kuulluksi kokouksessa.

Erovuoden jäsenmaksua ei palauteta.

Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan.


Yhdistyksen hallinto ja toimihenkilöt

9 §

Yhdistyksellä on oikeus hankkia, omistaa ja hallita sekä irtainta että kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja käyttää niitä tarkoitustensa hyväksi.

10 §

Yhdistystä edustaa, sen toimintaa johtaa sekä sen taloutta ja omaisuutta hoitaa sen jäsenistä valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi mutta enintään seitsemän jäsentä. Ainakin yksi hallituksen jäsen on pyrittävä valitsemaan konserttiyleisön piiristä.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan tehtäväänsä vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kerrallaan kahdeksi vuodeksi. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallitus valitsee taloudenhoitajan, joka voidaan valita myös jäsenistön ulkopuolelta. Hallitus voi nimetä avukseen myös alaisuudessaan toimivia työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sekä milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilintarkastus on toimitettava tilivuoden päätyttyä viimeistään helmikuun kuluessa.

12 §

Yhdistykselle valitaan yksi tilin- tai toiminnantarkastaja sekä tälle varahenkilö.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin.


Yhdistyksen kokoukset

14 §

Hallitus kutsuu tarvittaessa yhdistyksen kokouksen koolle. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäseniltä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta vähintään kahdessa koko maahan leviävässä sanomalehdessä tai toimitettava kirjallisesti jäsenille samassa määräajassa. Kokouskutsussa on mainittava erikseen kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Siinä

 1. todetaan kokouksen laillisuus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt;
 3. käsitellään hallituksen kertomus päättyneeltä toimintavuodelta tilinpäätöksineen;
 4. päätetään vastuuvapaudesta vastuuvelvollisille;
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle tarvittava määrä jäseniä;
 6. valitaan yksi tilin- tai toiminnantarkastaja sekä tämän varahenkilö;
 7. päätetään jäsenmaksujen suuruudet;
 8. päätetään toimihenkilöpalkkiot ja niiden suuruus;
 9. päätetään toimintasuunnitelmasta;
 10. käsitellään mahdolliset muut asiat.


Sääntöjen muuttaminen

16 § 

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka antaa siitä lausuntonsa. Asia ratkaistaan sen jälkeen yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.


Yhdistyksen purkaminen

17 §

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi tehdään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus. Ehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.